PH metr Essential

  PH metr Essential
  search
  • PH metr Essential
  ESSPH

   Digitální pH metr pro jednoduché zjištění pH Vašich živných roztoků.

   1 654 Kč

   1 366.94 bez DPH

   Počet

   Dostupnost:

   - skladem

   - doručení do 2 pracovních dnů

   pH metr Essentials
   N Á V O D K P O U Ž I T Í
   Technické informace
   rozpětí 0.0 až 14.0 pH
   rozlišení 0.1 pH
   přesnost +/- 0.2 pH
   baterie 4 x 1.5 V knoflíková baterie (alkalická A76 nebo její ekvivalent)
   životnost baterií přibližně 150 hodin (nepřetržitého provozu)
   auto-vypínání po zhruba 15 minutách
   životnost přístroje 365 měření
   pracovní teplota 0° až 50°C
   rozměry 170 x 32 x 15 mm
   hmotnost cca 70 g
   Instalace a výměna baterií
   Horní uzávěr pH metru obsahuje 4 baterie. Instalují se jednoduše tak, že přístroj obrátí vzhůru nohama, horní konec se postaví na tvrdou podložku a přístroj se stlačí směrem dolů, dokud vrchní uzávěr nezapadne, respektive dokud nezaklapne bezpečnostní západka.
   Výměna
   1.
   Za západku na zadní straně horního uzávěru vložte malý, úzký, plochý předmět, jako je například malý
   šroubovák, a opatrně ji nadzvihněte. Odtlačte palcem horní uzávěr, který poté pevně uchopte a opatrně jej
   oddělte od přístroje.
   2.
   Vložte baterie do zásobníku. Ujistěte se, zda jsou správně orientovány (uvnitř uzávěru jsou značky + a – ).
   Kalibrace
   Přístroj byl nakalibrován při výrobě, ale vzhledem k dlouhodobějšímu skladování by měl být před použitím znovu nakalibrován.
   Poznámka: Pro udržení přesnosti měření je třeba pH metr kalibrovat pravidelně. Provádějte kalibraci před každou sérií měření nebo pokud je potřeba co největší přesnost.
   Kalibrace by se měla provádět při pokojové teplotě 25 °C.
   1.
   Pro kalibraci použijte roztok Essentials Buffer 7.
   2.
   Sejměte ochranný uzávěr. Vždy před každým měřením omyjte senzor vodou a zatřepte s přístrojem stejně, jako se to dělá se rtuťovým teploměrem.
   3.
   Ponořte senzor do kalibračního roztoku. Odstraňte ze sáčku bubliny.
   4.
   Stiskněte a podržte tlačítko CALIBRATE, dokud na displeji nezačne blikat „CAL“. Až senzor rozezná hodnotu kalibračního roztoku, bude na displeji blikat „7.00“.
   5.
   Až displej přestane blikat, znamená to, že přístroj je nakalibrován.
   6.
   Omyjte senzor pořádně vodou. Kalibrace je hotová.
   7.
   Kalibrační mód opustíte stisknutím tlačítka ON/OFF/READ/HOLD. Nyní můžete měřit.
   Pokud je to třeba, mohou být použity roztoky pro pH 4.0 či 10.0.
   Správné zacházení
   Senzoru se nedotýkejte, netřete jej ani neškrábejte. Je velmi křehký a při nesprávném zacházení se může rozbít nebo ztratit svou citlivost. Přístroj skladujte vždy s ochranným uzávěrem. Bez něj se chemikálie uvnitř pH metru rychleji vyčerpají a zmenší se tak celková životnost.
   Přístroj se nesmí ponořit do vody. Přestože je odolný proti cákání a vodě, nesmí se dostat pod vodu, kde je vyšší tlak. Když se voda dostane dovnitř, je přístroj nepoužitelný a nedá se opravit. Pokud spadne do vody, okamžitě jej vytáhněte a osušte suchým hadrem.
   Neskladujte přístroj v prostředí s vysokými teplotami nebo na přímém slunci, jinak se sníží životnost.
   Nečistěte pH metr ředidlem nebo rozpouštědlem – to by přístroj zničilo. Je-li očištění potřeba, použijte vlhký čistý hadr.
   Měření
   1.
   Sejměte ochranný uzávěr.
   2.
   Zapněte přístroj stisknutím tlačítka ON/OFF/READ/HOLD.
   3.
   Před každým měřením zatřepte s pH metrem jako s rtuťovým teploměrem.
   4.
   Namočte špičku přístroje do měřeného roztoku po čáru ponoru (těsně nad horním koncem uzávěru – viz
   náčrtek). Zatřepte špičkou ve vodě, aby se v místě měření odstranily bubliny, a počkejte 1 minutu nebo do
   momentu, až se na displeji ustálí naměřená hodnota.
   5.
   Jediné stisknutí tlačítka ON/OFF/READ/HOLD tuto hodnotu na displeji zafixuje. Další stisknutí přístroj uvolní
   k dalšímu měření.
   6.
   Pokud je sensor suchý, bude pracovat pomalu. Před dalším měřením (1 až 2 hodiny) proto namočte sensor
   do sklenice s vodou nebo pokud možno do roztoku Essentials Buffer 7.
   7.
   Po každém měření a před každým měřením sensor omyjte a osušte.
   Měření s funkcí Auto-lock
   1.
   Funkce Auto-lock umožňuje dosáhnout stabilní naměřené hodnoty bez odhadu uživatele.
   2.
   Funkce se zapíná současným stiskem tlačítek ON/OFF/READ/HOLD a CAL a jejich držením, dokud se na
   pravé straně displeje neobjeví blikající znak “A”.
   3.
   Namočte špičku měřiče do roztoku, stiskněte jednou tlačítko ON/OFF/READ/HOLD a na displeji začnou
   blikat měřené hodnoty. Jakmile se měřená hodnota stabilizuje, displej se zastaví a ukáže výslednou
   hodnotu pH.
   4.
   Pro další měření stiskněte opět tlačítko ON/OFF/READ/HOLD.
   5.
   Vypnout funkci lze opětovným stisknutím obou tlačítek, dokud značka „A“ nezmizí z displeje. Nyní je
   přístroj připraven na standardní měření.
   6. Měřič vypnete stisknutím tlačítka ON/OFF/READ/HOLD po dobu 3 sekund.
   7. Než pH metr odložíte, nezapomeňte nasadit ochranný uzávěr.
   Údržba

   Objeví-li se na displeji symbol vybitých baterií, znamená to, že zbývá energie na 2 hodiny nepřetržitého
   provozu. Přestože přístroj může fungovat i déle než 2 hodiny, po dvou hodinách přestává být měření
   přesné.

   Jak baterie vyměnit – viz Instalace a výměna baterií.

   Pokud se pH metr dlouho nepoužívá, je senzor suchý a měří pomalu. Ponořením špičky přístroje do
   sklenice vody nebo lépe do roztoku Essentials Buffer 7 se citlivost sensoru obnoví. Používáte-li pH metr
   pravidelně a často, je možné jej uskladnit v roztoku Essentials pH storage solution.

   Senzor se časem a používáním opotřebovává. Pro udržení přesného měření je tedy nezbytné kalibraci opakovat.

   Životnost senzoru je kolem 365 měření. Pokud již není možné přístroj nakalibrovat nebo pracuje-li velmi pomalu, znamená to, že již odsloužil a je třeba jej nahradit novým. Rozbitý senzor a porouchaný či opotřebovaný přístroj nelze opravit.
   Popis pH metru

   nákres + popisky: horní uzávěr, tlačítko ON/OFF/READ/HOLD, kalibrační tlačítko CAL, úroveň ponoru,
   ochranný uzávěr, senzor.