Merpan 80WG 3x5g

  Merpan 80WG 3x5g
  search
  • Merpan 80WG 3x5g
  3223_CCR
   Merpan® 80 WG je fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k ochraně jádrovin a okrasných rostlin proti houbovým chorobám.
   73 Kč

   60.00 bez DPH

   Počet

   Merpan je fungicidní přípravek ve vodě dispergovatelného mikrogranulátu. Používá se k ochraně ovocných dřevin, okrasných rostlin, zeleniny a révy proti houbovým chorobám. Postřik proti plísním a dále k moření hlíz a cibulí.


   harakteristika:

   Kontaktní fungicid

   Účinná látka:
   kaptan 800 g/kg
   tj. N-(trichlormethylthio)cyklohex-4-en-1,2-dicarboximid

   Působení přípravku:
   Merpan® 80 WG je kontaktní fungicid s protektivním účinkem potlačujícím růst mycelia a sporulaci houbových patogenů rostlin.

   Příprava aplikační kapaliny:
   Odvážené množství přípravku se nejprve dokonale rozmíchá v pomocné nádobě s malým množstvím vody na řídkou kaši, která se potom vlije do nádrže aplikátoru naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se doplní vodou na požadovaný objem. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně. Aplikační kapalinu připravujte bezprostředně před použitím a ihned jí spotřebujte.

   Rozsah povoleného použití - dávkování:
   >
    jádroviny (strupovitost) 15 g / 10 l vody / 100 m2 / OL 28 dní (aplikace postřikem nebo rosením; max. 6x za vegetační sezónu)
   > okrasné rostliny (skvrnitosti listů) 20 g / 10 l vody / 100 m2 / OL AT (aplikace postřikem nebo rosením; preventivně nebo při prvním výskytu; max. 3x za vegetační sezónu)

   Hlavní termíny pro aplikaci přípravku:
   květen, červen, červenec, srpen

   Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
   Vysoce toxický pro vodní organismy.
   Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod.

   Upozornění:
   Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
   Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
   Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití.
   Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

   Varování:
   H317
    Může vyvolat alergickou kožní reakci.
   H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
   H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
   H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
   P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
   P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
   P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.
   P302 + P352 Při styku s kůží:
   >
    omyjte velkým množstvím vody a mýdla
   P305 + P351 + P338 Při zasažení očí:
   >
    několik minut opatrně vyplachujte vodou
   > vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno
   > pokračujte ve vyplachování
   P501 Odstraňte obsah / obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
   EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
   SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
   SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujeme na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 16 m.